Σκοποί

Σκοποί της Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων

"Απόσπασμα από το καταστατικό"

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
α) η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στην προέλευση, την πρόληψη και την θεραπεία των αγγειακών εγκεφαλικών νόσων καθώς και στην κοινωνική αποκατάσταση των πασχόντων
β) η προαγωγή της εκπαίδευσης των ιατρών ειδικοτήτων συναφών με τα Αγγειακά Νοσήματα του Εγκεφάλου καθώς και η θέσπιση ειδικών προγραμμάτων μεταπτυχιακής εκπαίδευσης
γ) ο εμπλουτισμός των γνώσεων των ιατρών στα νεότερα δεδομένα πρόληψης και θεραπείας των αγγειακών νόσων τυου εγκεφάλου
δ) η προώθηση της συνεργασίας με εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού σε θέματα που σχετίζονται με την νόσο και την αντιμετώπισή της
ε) η δημόσια παράσταση, παρουσία και έκφραση γνώμης για την προώθηση των προαναφερθέντων σκοπών της εταιρείας Τακτικά ενεργά μέλη της εταιρείας μπορεί να είναι ιατροί όλων των ειδικοτήτων που ασχολούνται με τα εγκεφαλικά επεισόδια και τις παθήσεις των αγγείων του εγκεφάλου.