Υποβολή Περιλήψεων - 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων

Η ηλεκτρονική υποβολή των εργασιών για το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων έχει ανοίξει..